Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter för förnybara energikällor, begränsning av anpassning till klimatförändringar samt vattenprojekt 2022/23:FPM4

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter för förnybara energikällor, begränsning av anpassning till klimatförändringar samt vattenprojekt.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen företräder EU vid möten mellan parterna i konsensusöverenskommelsen och i deras skriftliga förfaranden för beslutsfattande. I OECD fattas alla beslut om ändring av konsensusöverenskommelsen enhälligt. EU:s ståndpunkt antas av rådet och diskuteras av medlemsstaterna i rådets arbetsgrupp för exportkrediter.

Kommissionen föreslår en gemensam ståndpunkt i samband med översynen av sektoröverenskommelsen om exportkrediter för förnybara energikällor, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt vattenprojekt. Sektoröverenskommelsens mål är att fastställa lämpliga finansiella villkor för projekt inom utvalda sektorer som har konstaterats bidra på ett betydande sätt till att begränsa klimatförändringen. Konsensusöverenskommelsen vill erbjuda förmånligare finansiella villkor för klimatvänliga projekt i tredjeländer än vad som föreskrivs i de nuvarande övergripande reglerna. Syftet är att det internationella regelverket för exportkrediter i större utsträckning ska styra mot klimatomställning. EU:s förhoppning är att en överenskommelse ska kunna träffas inom ramen för OECD-samarbetet före avslutningen av klimatkonferensen COP 27 som äger rum den 6-18 november 2022.

Regeringen anser att EU ska driva på för att de internationella regelverken för bl.a. exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering ska bidra till hållbarhet och uppfyllandet av Parisavtalet. Regeringen har målsättningen att få fler länder att göra åtaganden i linje med Sveriges och visa att det går att förena en ambitiös politik för grön omställning med en hållbar export och investeringar som ger jobb i hela landet. Regeringens utgångspunkt är att gemensamma spelregler ger förutsägbara och likvärdiga villkor för exportföretagen i alla medverkande länder. Det aktuella förslaget ligger i linje med svenska prioriteringar för att uppnå detta syfte.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...