Faktapromemoria från Försvarsdepartementet

Gemensamt meddelande om en cyberförsvarspolicy för EU 2022/23:FPM30

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-kommissionens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och Rådet om en cyberförsvarspolicy för EU.

Ladda ner:

Den 10 november 2022 presenterade den Europeiska kommissionen och den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande om ett förslag till en cyberförsvarspolicy för EU.

Meddelandet syftar till att stärka unionens cyberförsvarsförmågor, inklusive medlemsstaternas förmåga att genomföra gemensamma cyberoperationer, och stärka koordinering, informationsdelning och samverkan mellan cybersäkerhet och cyberförsvar, det vill säga mellan de civila och militära cybergemenskaperna.

Policyn ska vidare leda till mer effektiv cyberkrishantering inom EU och bidra till att reducera strategiska beroenden av kritiska cybertekniker och samtidigt stärka den europeiska försvarsteknologiska industribasen (EDTIB) på området. Policyn ska också främja träning och övning, attrahera och bibehålla cybertalanger och utöka samverkan med EU:s partners inom cyberförsvar.

Regeringen välkomnar initiativ som bidrar till stärkt och effektiv EU-samverkan på cybersäkerhetsområdet. Meddelandet kan leda till förhållandevis stora förändringar av EU:s cyberförsvarssamverkan. Regeringen välkomnar samverkan som utgår från medlemsstaternas behov och bidrar till samlad europeisk försvarsförmåga. Det är viktigt att varje medlemsstats eget ansvar för nationell säkerhet säkerställs. Regeringen vill utveckla EU:s strategiska partnerskap med USA. EU-Natosamverkan är av stor betydelse och bör präglas av komplementaritet och onödig duplicering bör undvikas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.