Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om aktiestrukturer med olika röstvärden för företag som ansöker om att notera sina aktier på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag 2022/23:FPM47

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om strukturer med aktier med utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, COM/2022/761 final.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen föreslår att företag som för första gången tar upp sina aktier till handel (noterar sig) på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska tillåtas ha en aktiestruktur där olika aktieslag har olika röstvärden. I Sverige omfattas endast publika aktiebolag av förslaget.

Till skydd för minoritetsaktieägares och bolagets intressen föreslås vissa åtgärder, däribland bestämmelser om att beslut att anta eller ändra en aktiestruktur med olika röstvärden ska fattas av bolagsstämman med kvalificerad majoritet. Omröstning ska ske separat för varje aktieslag vars rösträttigheter berörs av beslutet.

Vidare föreslår kommissionen att företag som använder sig av en aktiestruktur med olika röstvärden ska lämna viss information till investerare, däribland information om kapitalets struktur, om vilka aktieslag det finns, de rättigheter och skyldigheter som hör till varje aktieslag och begränsningar i överlåtbarhet. Direktivet föreslås vara genomfört i nationell rätt senast två år efter att det antagits av Europaparlamentet och rådet.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Aktiestrukturer med olika röstvärden skapar förutsättningar för ett starkt och stabilt ägande och underlättar för företag att få tillgång till kapital.

Förslaget kommer att behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap som pågår den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.