Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Ändringsdirektiv om att utvidga och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten 2022/23:FPM82

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2009/102/EG och (EU) 2017/1132 vad gäller att ytterligare utvidga och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten, COM(2023) 177.

Ladda ner:

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ändringsdirektiv om att utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten. Syftet med förslaget är att underlätta för företags gränsöverskridande verksamheter och öka insynen i och förtroendet för företag. Detta ska ske genom att mer information om företag görs allmänt tillgänglig på EU-nivå, att tillförlitligheten av sådan information förbättras och genom att företag i gränsöverskridande situationer ges bättre möjligheter att använda sig av informationen.

Regeringen välkomnar målsättningen med förslaget. En ökad tillgång till tillförlitlig företagsinformation och minskade administrativa hinder vid etablering i andra EU-länder är till fördel för bland annat svenska företag. Ökade krav på information kan också innebära en administrativ börda för företagen och förslagen måste därför vägas mot de administrativa kostnader som dessa medför och vilka fördelar som uppnås med informationskraven.

Förslaget kommer att börja behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.