Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Lagstiftningspaket om försvar av demokratin 2023/24:FPM36

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 2018/1724 vad gäller vissa krav som fastställs i direktiv (EU) XXXX/XXXX. Förslag till Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 12 december 2023 ett paket till demokratins försvar. Den centrala delen av paketet är ett förslag till nytt direktiv som inför harmoniserade krav på den inre marknaden avseende transparens för lobbykampanjer och liknande verksamhet som genomförs av aktörer med koppling till tredjeländers regeringar.

Förslaget innebär att enheter som bedriver intresserepresentation för tredjeländers räkning ska registreras i nationella register samt tillhandahålla viss information om sin verksamhet som ska göras offentlig. Vidare ska medlemsstaterna utse tillsynsmyndigheter och införa sanktioner vid överträdelser av direktivets krav.

Förslaget innebär en ny typ av reglering i svensk rätt. Regeringen ställer sig bakom att transparens och öppenhet främjar ett högt förtroende för det demokratiska styrelseskicket. En sådan reglering kan dock inverka på den fria åsiktsbildningen och måste därför tillgodose särskilt höga krav på ändamålsenlighet och proportionalitet samt säkerställa att grundläggande rättigheter och friheter såsom yttrandefrihet och föreningsfrihet värnas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...