Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Tilläggsuppdrag till Uppdraget att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område (Ju 2017:E) Diarienummer: Ju2018/02456/LP

Publicerad

Uppdraget att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område utökas och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Antalet skjutningar i landet ökar och majoriteten av skjutningarna sker på allmänna platser i tättbebyggt område. Under senare år har det även skett en kraftig ökning av den illegala förekomsten av explosiva varor, främst handgranater, i Sverige. Tillgången till vapen och explosiva varor utgör många gånger en förutsättning för att grova våldsbrott ska komma till stånd och ökar också risken för att en uppkommen våldssituation ska få svåra följder. Vapen och explosiva varor som beslagtas har dessutom ofta kopplingar till grov brottslighet. Det finns därför anledning att se över om och hur lagstiftningen kan ändras för att ytterligare försvåra för kriminella att få tillgång till vapen och explosiva varor och dessutom skärpa samhällets reaktion mot den som redan innehar dessa illegalt.

Utredaren ska därför, utöver vad som framgår av det redan beslutade uppdraget (Ju 2017: E), även ges i uppdrag att utreda ett antal ytterligare frågor som rör eller har koppling till användningen och innehavet av illegala vapen och explosiva varor – en del 3 av uppdraget.

Härutöver ska utredaren även analysera om det finns skäl att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen (1996:67) för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2019. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas senast den 29 juni 2018.