Informationsmaterial från Finansdepartementet

Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt Diarienummer: Fi2023/00998

Publicerad

Ladda ner:

Regeringens beslut
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den
20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den
offentliga sektorn samt Kommissionens genomförandeförordning (EU)
2023/138 av den 21 december 2022 om fastställande av en förteckning över
särskilda värdefulla dataset och arrangemangen för offentliggörande och
vidareutnyttjande av dessa ska vissa i förteckning angivna värdefulla dataset
tillgängliggöras avgiftsfritt.

Regeringen beslutar att, i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data, medge undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period om högst två år från den dag då genomförandeförordningen träder i kraft för vissa myndigheter och dataset.