Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014-2018 Diarienummer: UF2014/53486/UD/EC

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås under utgiftsområde 5, Internationell samverkan, anslag 1:11, anslagsposten för Samarbete med Ryssland i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och anslagposten för Samarbete med Ryssland i Svenska institutets regleringsbrev, för respektive verksamhetsår. Strategin ska gälla under perioden 2014-2018 och omfattar sammantaget cirka 360 miljoner kronor för strategiperioden. Utifrån de beslutade volymerna för år 2014 beräknas Sida hantera cirka 320 miljoner kronor och Svenska Institutet cirka 40 miljoner kronor av strategins totalvolym.

Syftet med strategin är att stödja demokratisk utveckling i Ryssland och bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter samt en förbättrad miljö i Östersjöområdet och i nordvästra Ryssland. Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Ryssland ska område ett prioriteras.