Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016-2021 Diarienummer: UD2016/11353/ASO

Publicerad

Det regionala utvecklingssamarbetet i Asien och Oceanien ska inom ramen för denna strategi bidra till ökad regional integration och samverkan för en hållbar utveckling i regionen. Strategin ska gälla under perioden 2016–2021 och omfattar sammantaget 1800 miljoner svenska kronor.

Ladda ner:

Syftet med verksamheten är att bidra till att stärka regionala aktörers förmåga att arbeta med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter inom mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet respektive miljö och klimat på sätt ett som är ömsesidigt förstärkande. Regeringen har uppdragit åt Sida att ansvara för genomförandet av strategin.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

En hållbar utveckling i Asien genom ömsesidig samverkan mellan mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat

Med fokus på miljö och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

• Stärkt regionalt samarbete för att stärka motståndskraft mot gemensamma miljö- och klimatproblem samt naturkatastrofer

• Förbättrad regional samverkan och hållbart nyttjande av gränsöverskridande naturresurser

Med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att arbeta för förbättrat ansvarsutkrävande och ökat demokratiskt utrymme

• Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Artikelnr: UD 16.035