Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för brottsoffer och skärpt syn på de grövsta sexualbrotten

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag gett 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21) i uppdrag att ta ställning till om straffet för de grövsta sexualbrotten bör skärpas, överväga hur skyddet för brottsoffer kan stärkas och analysera om befintlig lagstiftning behöver uppdateras för att ge bättre skydd mot sexuella övergrepp på internet.

Skärpta straff för de grövsta sexualbrotten

2014 års parlamentariska sexualbrottskommitté, som bl.a. har i uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet, ges nu även i uppdrag att överväga skärpta straff för de mest allvarliga sexualbrotten och våldtäkt mot barn.

– För en del andra brottstyper, bl.a. misshandel, har det införts ett synnerligen grovt brott med en strängare straffskala än det grova brottet. En sådan modell också för våldtäktsbrottet och våldtäkt mot barn skulle innebära tydligare markering från samhällets sida. Regeringen vill därför att sexualbrottskommittén ska analysera konsekvenserna av att införa ytterligare ett steg i straffskalan: synnerligen grov våldtäkt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Stärkt skydd för brottsoffer

Offer för våldtäkt och andra sexualbrott upplever ofta att rättsprocessen är påfrestande. Det innebär ett personligt lidande, men kan också påverka målsägandens vilja att medverka i utredningen och därmed till hur många sexualbrott som klaras upp. Om de som utsatts för sexualbrott erbjuds målsägandebiträde tidigt så stärks offrens position. Regeringen ger därför sexualbrottsutredningen i uppdrag att överväga åtgärder för att förbättra rutinerna för förordnandet av målsägandebiträde i sexualbrottsmål.

– Det är mycket angeläget att våldtäktsoffer får adekvat professionellt stöd från målsägandebiträde tidigt i rättsprocessen så att fler som utsatts för sexualbrott kan medverka i utredningen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdaterad lagstiftning mot sexuella övergrepp på internet

Sexualbrottslagstiftningen är inte i första hand skriven med internet i åtanke. Det har inneburit att det i vissa fall, till exempel när vuxna tagit kontakt med barn på internet och förmått dem till sexuella handlingar, varit oklart hur gärningarna ska rubriceras. Teknikutvecklingen får inte innebära att barns och vuxnas skydd mot sexuella övergrepp försämras. Regeringen ger därför i tilläggsdirektiven sexualbrottskommittén i uppdrag att titta på frågor som rör sexuella övergrepp via internet.

– Teknikutvecklingen har förändrat människors vardag på ett positivt sätt, men har också skapat nya arenor och tillvägagångssätt för att begå sexuella övergrepp och andra brott. Det är viktigt att lagstiftningen är anpassad till den verklighet vi lever i, säger justitieminister Morgan Johansson.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2016.

Dir. 2015:5 Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00