Arv i internationella situationer

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till kompletterande svenska lagregler som behövs för att EU:s arvsförordning ska kunna tillämpas i Sverige.

I EU:s arvsförordning regleras vilken medlemsstats domstolar och myndigheter som får besluta i frågor om arv med internationell anknytning och hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Sådana arvsfrågor ska normalt prövas i det land där den avlidne hade sin hemvist och enligt det landets lag. Förordningen reglerar också hur domar och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i andra medlemsstater. Vidare införs genom förordningen ett europeiskt arvsintyg, som ska förenkla den praktiska hanteringen av internationella arvsärenden inom EU. Arvsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen de svenska lagregler som behövs för att arvsförordningen ska kunna tillämpas i Sverige. Regeringen föreslår också att Sverige ska tillträda den reviderade nordiska arvskonventionen, som reglerar arvsrättsliga frågor i nordiska förhållanden.

– Vid arv i internationella situationer bör arvingarna kunna lösa alla frågor som gäller arvet i ett och samma land. Genom arvsförordningen och den nordiska arvskonventionen skapas goda förutsättningar för att uppnå detta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Arvsförordningen börjar tillämpas den 17 augusti 2015. Lagförslagen föreslås träda i kraft samma dag.

Lagrådsremiss: Arv i internationella situationer

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tobias Eriksson
Departementsråd
Telefon (växel) 08-405 10 00