Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om revisorer och revision

Publicerad

Utredningen om EU:s revisionspaket överlämnade i dag sitt betänkande Nya regler om revisorer och revision (SOU 2015:49) till statssekreterare Catharina Espmark på Justitiedepartementet.

Utredningen om EU:s revisionspaket har haft i uppdrag att föreslå hur nya EU-regler om revisorer och revision ska genomföras.

Det övergripande syftet med EU-reglerna är att höja revisions­kvaliteten, skapa finansiell stabilitet och att göra marknaden för revisionstjänster mindre sårbar.

Utredningen föreslår bland annat att börsbolag och finansiella företag ska vara tvungna att byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation). Det föreslås också att revisionsberättelsen framöver ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter. Revisionsutskotten, som ska övervaka att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter. En allmän utgångspunkt för utredningens arbete har varit att utforma förslagen så att företagens kostnader inte ökar mer än nödvändigt.

När det gäller tillsynen över revisorer och revisionsbyråer föreslår utredningen bland annat att Revisorsnämnden ska få utökade befogenheter samt möjlighet att vidta nya former av disciplinära åtgärder.

Utredningen har letts av justitierådet Kristina Ståhl. Rådmannen Dina Gutrad och juristen Björn Claesson har varit utredningens sekreterare.

SOU 2015:49 Nya regler om revisorer och revision

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Catarina Olsson
Kansliråd
Telefon 08-405 36 69