Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler och starkare patienter – så blir tandvårdsreformen ännu bättre

Publicerad

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd överlämnar i dag sitt betänkande ”Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter” till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform.

- Tandvårdsreformen har i huvudsak varit en lyckad reform men det finns fortfarande för många som, trots behov, inte besöker tandvården. Därför behöver informationen om tandvårdsstödet bli bättre och i högre utsträckning anpassas efter olika målgrupper, säger Bengt Germundsson, särskild utredare.

För att stärka patienternas ställning föreslår utredningen bl.a. att det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården. Alla vårdgivare ska vara anslutna till prisjämförelsetjänsten och tjänsten ska kompletteras med mått på patientbedömd kvalitet som inhämtas genom en nationell patientenkät. Det ger patienter möjlighet att värdera både pris och kvalitet innan besöket - något som inte är möjligt i dag.

Idag har unga (20-29 år) och äldre (74 år och uppåt) ett förhöjt allmänt tandvårdsbidrag (ATB). Utredningen föreslår att detta utökas till att även gälla för personer som är mellan 65 och 74 år, som har de högsta tandvårdskostnaderna av alla åldersgrupper.    Då kan ATB bättre bidra till att sänka tandvårdskostnaderna för den gruppen.

Utredningen föreslår också åtgärder för bättre uppföljning och kontroll av tandvårdsstödet. Försäkringskassans möjligheter att utfärda sanktioner mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter förstärks och det ska ställas utökade krav på vårdgivare för att de ska få ta del av det statliga tandvårdsstödet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Kontakt:

Bengt Germundsson, Särskild utredare

Tel: 070-2090485

Agneta Rönn, Huvudsekreterare

Tel: 070-6583561