Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skydd av personuppgifter utreds

Publicerad

Inom kort beslutar EU om ett direktiv med regler om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Överåklagare Gunnel Lindberg ska leda utredningen.

– Syftet är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter vid behandling av personuppgifter, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Det handlar även om att underlätta myndigheternas informationsutbyte vid bland annat polissamarbete, fortsätter inrikesminister Anders Ygeman.

EU-direktivet är en del av EU:s dataskyddsreform. Reformen består av en ny dataskyddsförordning och ett separat direktiv som är anpassat till de särskilda förutsättningar som gäller på det brottsbekämpande området.

Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna om drygt två år. Inom
direktivets område behandlar det svenska rättsväsendet en stor mängd
personuppgifter. Den svenska regleringen av rättsväsendets
personuppgiftsbehandling har i stor utsträckning moderniserats. EU:s
dataskyddsreform ändrar förutsättningarna för regleringen genom att den nya dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen. Den utredning som regeringen nu tillsätter ska därför lämna förslag till en ny ramlagstiftning med bestämmelser om skydd av personuppgifter inom direktivets tillämpningsområde. Utredningen ska också föreslå de anpassningar till direktivet som behöver göras i centrala författningar om rättsväsendets
behandling av personuppgifter. Polisdatalagen, åklagardatalagen och
domstolsdatalagen är några av de författningar som berörs.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2017.

Dir. 2016:21 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.