Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige stärker it-säkerheten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utreda hur Sverige på bästa sätt ska höja sin it-säkerhet som en del i EU:s gemensamma krafttag för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell informationssäkerhetsstrategi.

– Nu tar vi nästa steg, regeringen har påbörjat arbetet med en nationell strategi för it-säkerhet. De senaste veckornas it-attacker visar behovet av att Sverige skärper förmågan och säkerheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Det krav på rapportering av it-incidenter som från den 1 april 2016 gäller för statliga myndigheter kommer utökas till fler aktörer som bedriver samhällsviktig verksam­het och som är beroende av nätverk och informations­system. Följande sektorer omfattas: energi, transport, bankverksamhet, finansmarknaden, hälso- och sjukvården, dricksvattenför­sörjning och digital infrastruktur. Därutöver omfattas leverantörer av vissa digitala tjänster, internetbaserade marknadsplatser och sökmotorer samt molntjänster.

– Målet är att också samhällsviktiga aktörer så som bankerna och sjukvården ska rapportera allvarliga it-incidenter, säger inrikesminister Anders Ygeman.

EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS-direktivet) ligger i grunden för arbetet. Direktivet innehåller bland annat att utse myndigheter med särskilda uppgifter på detta område och att införa bestämmelser som syftar till att stärka samverkan mellan medlems­staterna på operativ och strategisk nivå.

Dir. 2016:29 Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00