Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre regler för revisorns skadeståndsansvar

Publicerad

Idag, fredagen den 29 april, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot slutbetänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) av utredningen om EU:s revisionspaket.

En revisor kan bli skadeståndsskyldig om han eller hon skadar bolaget, en aktieägare eller någon annan.

Utredningen om EU:s revisionspaket har bland annat haft i uppdrag att överväga om nya EU-regler om revisorer och revision, och utformningen av skadeståndsansvaret, påverkar möjligheterna för revisionsbyråer att åta sig uppdrag i börsbolag och finansiella företag.

Utredningen föreslår att ett bolag och bolagets revisor ska kunna träffa ett avtal som begränsar revisorns skadeståndsansvar gentemot bolaget. Ansvarsbegränsningen ska inte gälla för skador som har vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Vidare föreslår utredningen att det förtydligas att lagens ansvarsfördelning mellan VD:n, styrelsen och revisorn ska beaktas vid bedömningen av om skadeståndet ska jämkas.

Utredningen föreslår också att ett bolag som ska upprätta en bolagsstyrningsrapport i förekommande fall ska upplysa om att VD:n eller styrelsen har ansvarsförsäkring.

Utredningen har letts av justitierådet Kristina Ståhl. Rådmannen Dina Gutrad har varit utredningens sekreterare.

SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh