Utredning om de nya EU-reglerna om bodelning

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning om EU:s nya regler om bodelning mellan makar och registrerade partner.

Det blir allt vanligare att personer ingår äktenskap eller registre­rar partnerskap med en person som bor i ett annat land eller att makarna eller partnerna har egendom i olika länder. Utan inter­nationella överenskommelser om makars och registrerade part­ners förmögenhetsförhållanden tillämpar varje land sina egna regler. Det kan gälla regler om vilken domstol som kan pröva en tvist, om vilket lands lag som ska tillämpas och om hur en utländsk dom kan erkännas och verkställas. Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makarnas eller partnernas förmögenhetsför­hållan­den har anknytning till olika länder, kan det leda till praktiska och juridiska svårigheter. EU har därför inom ramen för ett fördjupat samarbete antagit två förordningar med internationellt privat- och processrättsliga regler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska analysera EU-förordningarna och lämna förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som förordningarna ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Dir. 2016:74 EU-bodelning

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00