Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Publicerad

2014 års människohandelsutredning har i dag, onsdagen den 26 oktober, överlämnat slutbetänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen har undersökt behovet av straffrättsliga åtgärder mot människohandel och exploatering av utsatta personer för bland annat tiggeri.

– Regeringen prioriterar arbetet mot människohandel. Det är oacceptabelt att människor profiterar på andras utsatthet. Jag välkomnar därför förslagen som ska stärka skyddet mot olika former av exploatering, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Särskild utredare har varit chefsrådmannen Nils Cederstierna. Utredningen föreslår flera lagändringar om människohandel. Det tydliggörs att det inte ska krävas ett särskilt maktförhållande mellan förövare och brottsoffer. Redan likgiltighetsuppsåt till exploateringen ska medföra straffansvar. Skyddet för utsatta barn ska stärkas när det gäller gärningsmannens insikt om barnets ålder. Däremot ser utredningen inte något behov av ändring i straffskalorna för människohandel och koppleri.

Som komplement till människohandelsbrottet föreslås två nya brott i brottsbalken. Det första, utnyttjande av annans nödläge, träffar exploatering där en handelsåtgärd inte vidtas, men där någon med användande av ett otillbörligt medel utnyttjar en person för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i ett nödläge för den utsatte. Detta kan aktualiseras bland annat i samband med tiggeri och arbetskraftsexploatering. Straffet ska vara fängelse i upp till åtta år.

Det andra brottet, otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan, gäller otillbörligt utnyttjande av någons ekonomiskt svåra förhållanden, okunskap eller beroendeställning som förmår personen till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den utsatte. Detta kan aktualiseras till exempel vid betalning för något som egentligen är gratis, såsom ett utrymme på en offentlig plats. Straffet ska vara böter eller fängelse i upp till fyra år.

Utredningen lyfter också fram åtgärder för att förbättra de brotts-bekämpande myndigheternas arbete mot människohandel. Det gäller bland annat säkerställande av tillräckliga resurser, metodutveckling och att särskilda grupper hos Polis- respektive Åklagarmyndigheten ska hantera ärenden om människohandel och annan relaterad brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00