Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om tillsyn av personuppgiftsbehandling överlämnad

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har idag mottagit betänkandet Ett samlat ansvar för tillsynen över den personliga integriteten från Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten. Utredningen har letts av justitiekansler Anna Skarhed och har haft i uppdrag att kartlägga dagens tillsyn över behandling av personuppgifter och att utreda om tillsynen över personuppgiftsbehandling helt eller delvis kan samlas hos en myndighet.

– Vår kartläggning visar att tillsynen redan i dag i mycket hög grad är samlad hos en myndighet, Datainspektionen, som också har ett övergripande ansvar när det gäller skyddet för den personliga integriteten. Det är inte möjligt och vore inte heller lämpligt att härutöver samla all tillsyn hos en myndighet, och det skulle heller inte stärka skyddet för enskildas integritet, säger utredaren Anna Skarhed.

Utöver Datainspektionen utövar en handfull myndigheter tillsyn över sådan personupp­gifts­behandling som före­kommer i vissa särskilda verksamheter. Utredningen har identifierat vissa problem i gränsdragningen mellan Datainspektionen och några av de andra myndigheter som också har ett tillsynsansvar. De föreslår därför att tillsynsansvaret för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i abonnentförteck­ningar och vid användningen av så kallade cookies överförs från Post- och tele­sty­relsen till Datainspektionen, samt att endast Datainspektionen i fort­sättningen ska utöva tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbe­handling i den brottsbekämpande verksamheten. Utredaren menar att detta skulle göra tillsynen mer ändamålsenligt utformad och att skyddet för den personliga integriteten skulle stärkas.

– Vi kommer nu att skicka utredningens resultat på remiss och därefter få återkomma med hur vi går vidare med förslagen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Utredningen har även lämnat ett par förslag som innebär anpassningar av tillsynen till den EU-rättsliga dataskyddsreformen som börjar gälla 2018.

SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00