Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att särskilt fokusera på insatser för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Syftet är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen för denna grupp. Myndigheten ska särskilt uppmärksamma kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad erfarenhet av lönearbete i Sverige.

– De stora könsskillnaderna i deltagandet i arbetsmarknadspolitiska insatser och övergång till arbete efter etableringsuppdraget är inte acceptabla. Det är angeläget att andelen kvinnor som tar del av insatser och övergår till arbete ökar. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingens handlingsplan ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017-2018. Myndigheten ska även redovisa eventuella behov av justeringar inom arbetsmarknadspolitiken.

Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 1 april 2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning fram till och med årsredovisningen för 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda, särskilt låg är den bland utrikes födda kvinnor. Arbetsförmedlingen har vid upprepade tillfällen visat att kvinnor och män inte tar del av arbetsmarknadspolitiska program och insatser i samma utsträckning. Det drabbar särskilt kvinnor med kort utbildningsbakgrund som bedöms stå långt från arbetsmarknaden.