Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Integritetskommittén redovisar sitt slutbetänkande

Publicerad

I dag har justitie - och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot Integritetskommitténs slutbetänkande. I betänkandet presenteras förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka de risker för den personliga integriteten som kommittén har identifierat.

I maj 2014 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté, Integritetskommittén, bestående av företrädare för de 8 riksdagspartierna. Kommittén har haft i uppdrag att kartlägga och analysera företeelser i samhället, inom både privat och offentlig sektor, som kan påverka den personliga integriteten.

– Personuppgifter har i allt högre grad blivit en handelsvara. Både företag och myndigheter samlar in mängder med uppgifter och det har blivit allt svårare för oss medborgare att ha kontroll på hur uppgifterna samlas in och vidareanvänds, säger Integritetskommitténs ordförande Göran Gräslund.

Det enhälliga slutbetänkandet innehåller en rad förslag som syftar till att öka den enskildes skydd och kontroll över sina personuppgifter. Kommittén föreslår bland annat att:

  • En rad olika myndigheter får i uppdrag att initiera och stödja branschernas arbete med så kallade uppförandekoder, som är en form av branschvis självreglering av hur personuppgifter får hanteras. Uppförandekoder bör tas fram för bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetslivet, konsumenttjänster, sociala medier och skolverksamhet.
  • En föreslagen digitaliseringsmyndighet bör ges i uppdrag att värna den personliga integriteten, med fokus på integritetsskyddande teknik och arbetssätt. Kommittén anser dessutom att det behövs ny eller ändrad lagstiftning för myndigheters profilering av medborgare och att informationssäkerheten måste stärkas i samhället.
  • Sverige bör satsa på forskning om digitalisering och personlig integritet men även på utbildning för att höja den allmänna kunskapsnivån om digitaliseringens effekter på den egna integriteten, och när det gäller vilka rättigheter man har gentemot företag och myndigheter som hanterar ens personuppgifter.

För att understryka behovet av den här breda kraftsamlingen anser Integritetskommittén att regeringens digitala strategi ska kompletteras med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och när det gäller att skydda den personliga integriteten.

Presskontakt

Göran Gräslund
Ordförande i Integritetskommittén
Mobil 070-626 34 77
e-post till Göran Gräslund
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh