Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen satsar på energieffektivisering

Publicerad

Förnybar och effektiv energianvändning är nyckeln till att lösa klimatutmaningen. Regeringen tar nu ytterligare ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen: att utreda hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

Den utredning som regeringen tillsätter ska i en första fas identifiera de hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, vill bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad el. Utredningen ska även ge förslag till hur de hindren kan undanröjas med åtgärder som kan stimulera teknikutveckling av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering. Utredningen ska också identifiera hinder som finns för utökad elektrifiering av transporsektorn samt göra en bedömning av erfarenheter från styrmedel som riktar sig till mindre aktörer.

I en andra fas ska utredningen ge förslag på nya styrmedel, om behov finns och det är samhällsekonomiskt motiverat.

– Efter utredningens betänkande hoppas jag att regeringen kan gå vidare och föreslå nya styrmedel så att vi kan underlätta för mindre aktörer att producera och lagra el och att energieffektivisera sin energianvändning, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har utsett riksdagsledamoten Lise Nordin som särskild utredare. Utredningen ska delredovisa det första steget, som beskriver hinder, lösningar och erfarenheter från befintliga styrmedel senast den 28 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2018.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Energiöverenskommelsen

I mars 2015 beslutade regeringen att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen överlämnade i januari 2017 sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Energikommissionen lämnade in sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2017, där de bland annat föreslog ett nationellt mål för energieffektivisering till 2030. Energikommissionens förslag och bedömningar baseras i huvudsak på den ramöverenskommelse om energipolitiken, den så kallade Energiöverenskommelsen som slöts mellan fem riksdagspartier (S, M, MP, C och KD) i juni 2016, och på den kompletterande överenskommelsen mellan samma partier i november 2016 om mål för energieffektivisering.

Energikommissionen bedömde i sitt slutbetänkande att befintliga regelverk bör anpassas till nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energilagring och försäljning av el.