Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ökad insyn i partiers finansiering

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som ökar insynen i partiers finansiering. En ny insynslag ska ge allmänheten ännu bättre insyn hur partier och ledamöter finansierar sin verksamhet. Varje parti och varje ledamot på central, regional och lokal nivå ska redovisa sin verksamhet. Det blir också förbjudet att ta emot anonyma bidrag.

Lagen om insyn i finansiering av partier gäller sedan 2014 och ger allmänheten insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer. Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot att ta emot anonyma bidrag.

Genom den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 april 2018 och ersätta 2014 års lag, utökas kravet på intäktsredovisning till att gälla även för partier på regional och lokal nivå och för sidoorganisationer till partier. Varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation och varje ledamot och ersättare för ledamot ska redovisa sin egen verksamhet. Omfattningen av redovisningsskyldigheten ska i huvudsak vara lika för alla redovisningsskyldiga.

Bland övriga förslag i lagrådsremissen märks:

  • Det införs ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag vars värde överstiger 0,05 prisbasbelopp (2 275 kr för år 2018).
  • Sanktionssystemet anpassas för de olika kategorierna redovisningsskyldiga och omfattar även otillåtna anonyma bidrag.
  • För att förenkla för allmänheten ska landsting och kommuner på sina webbplatser offentliggöra uppgifter om partistöd som de betalar ut.
  • Det nuvarande indirekta förbudet i lagen om statligt stöd till politiska partier ska tas bort.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh