Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skadestånd och Europakonventionen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om stat och kommuns skadeståndsrättsliga ansvar vid överträdelser av Europakonventionen.

I propositionen föreslår regeringen särskilda bestämmelser om skadeståndsskyldighet för stat och kommun vid överträdelser av Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Sverige är sedan länge part till Europakonventionen och den innehåller många rättigheter som medlemsstaterna har ett ansvar för att garantera. Medlemsstaterna är dessutom skyldiga att tillhandahålla effektiva rättsmedel för att enskilda ska kunna få påståenden om konventionsöverträdelser prövade.

Om det saknas andra möjligheter att komma till rätta med en konventionsöverträdelse, kan ett rättsmedel vara att föra en talan om skadestånd mot staten eller en kommun. På så sätt kan en överträdelse prövas och vid behov gottgöras. En sådan möjlighet att få skadestånd har under senare år utvecklats i svensk domstolspraxis. Genom regeringens förslag lagfästs möjligheten att få skadestånd vid konventionsöverträdelser.

– Med propositionen tar vi ett viktigt steg för att tydliggöra medborgarnas rätt att få överträdelser av Europakonventionen prövade och gottgjorda, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Regeringen föreslår att förslagen ska träda i kraft den 1 april 2018.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos migrations­minister och biträdande justitie­minister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.