Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om nya assistansregler lämnas till riksdagen

Publicerad

I dag lämnar regeringen över nya lagförslag om personlig assistans till riksdagen för omröstning. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april och ska tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap.

Propositionen innehåller två av de fyra förslagen i regeringens åtgärdspaket för personlig assistans som regeringen presenterade i november 2017.

– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS. Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Tillfälligt stopp av tvåårsomprövningar

Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt kunna ansöka om det.

Personlig assistans även för väntetid, beredskap och resa

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föreslås ändras så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär en återgång till tillämpningen av väntetid, beredskap och tid mellan insatser som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.


De två övriga förslagen i regeringens åtgärdspaket, förtydligad informationsskyldighet för kommunerna och lagändring om det högre timbeloppet, bereds för närvarande i Regeringskansliet och planeras träda i kraft 1 juli 2018.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00