Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag remitterat ett utkast till lagrådsremiss "En ny möjlighet till uppehållstillstånd".

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa är bland annat följande:

  • Utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare.
  • Utlänningen ska ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Det innebär att den som uppgett sig vara ett ensamkommande barn men som bedömts som uppenbart vuxen innan en anvisning görs inte omfattas av förslaget.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när utlänningen är 18 år eller äldre.
  • Utlänningen ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs. Den som varaktigt har rest ut ur landet omfattas alltså inte av bestämmelsen.
  • Utlänningen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
  • Utlänningen ska också klara en vandels- och säkerhetsprövning.

En ansökan om ett sådant uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid på 3 månader och vid ett tillfälle.

En utlänning som beviljas ett sådant uppehållstillstånd ska omfattas av befintligt regelverk om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå och om permanent uppehållstillstånd vid försörjning.

Studier och snabbare etablering på arbetsmarknaden

Utkastet till lagrådsremiss innehåller också förslag om att anpassa befintliga bestämmelser om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå så att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom introduktionsprogram i gymnasieskolan kan ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Förslaget innebär att bestämmelsen om permanent uppehållstillstånd vid försörjning ändras så att det numera är tillräckligt med en betydligt kortare yrkesutbildning för att den som inte har fyllt 25 år ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Liksom tidigare krävs för permanent uppehållstillstånd att utlänningen kan försörja sig genom inkomster från anställning eller näringsverksamhet. Ett flexiblare system som omfattar även studier på sammanhållna yrkesutbildningar ger förutsättningar för den som får uppehållstillstånd att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. En sådan utbildning kan vara mycket kort.

Verkställighetshinder

Vidare föreslås också en lösning på de problem som nuvarande lagstiftning har medfört när det gäller möjligheten att verkställa ett av- eller utvisningsbeslut efter en ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i vissa fall. Enligt nuvarande lagstiftning får ett beslut om av- eller utvisning inte verkställas innan frågan om uppehållstillstånd i dessa fall har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft. Det föreslås en ändring som innebär att Migrationsverket i stället får en möjlighet att besluta om inhibition av ett beslut om av- eller utvisning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.