Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen föreslår modernisering av basåret

Publicerad

Basårsutbildningen ska moderniseras så att den kan kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar. Det är förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss.

– Basåret gör att fler kan komplettera sina kunskaper och bli behöriga till en högskoleutbildning inom områden där det saknas arbetskraft på arbetsmarknaden. Det är en viktig beståndsdel i det livslånga lärandet och har haft stor betydelse för rekryteringen till bland annat tekniska utbildningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Förslaget i departementspromemorian är att en ny utbildning tas fram. Inom ramen för denna kommer man att kunna komplettera både sin grundläggande och särskilda behörighet och bli förberedd för högskolestudier, istället för att som nu gå antingen basår eller collegetermin.

Studerandens rättigheter ska förtydligas och förbättras. Den som studerar inom den nya utbildningen ska kunna ta studieuppehåll eller få anstånd med att påbörja sina studier.

Lärosätena kommer att få stor frihet att anordna de utbildningar som de ser behov av. Ett lärosäte ska exempelvis kunna anordna en utbildning i svenska om många av de som vill komplettera sin särskilda behörighet inför tekniska utbildningar även behöver komplettera den grundläggande behörigheten i svenska. Idag är denna möjlighet begränsad.

De som studerar på basåret för att komplettera sin särskilda behörighet kommer inte att, som enligt nuvarande reglering, behöva söka efterföljande högskoleutbildning redan när de påbörjar sin högskoleförberedande utbildning. De kommer istället att kunna söka till en högskoleutbildning under pågående basår, vid samma tidpunkt som övriga sökanden. Det kan leda till att de studerande gör mer kvalificerade val.

Syftet med förslagen som nu remitteras är att skapa en enklare övergång till högskolan för personer som bara saknar en liten del av sin behörighet och vill läsa på högskolan. En sådan övergång kan till exempel vara nyckeln för att ungdomar ska komplettera sin behörighet och börja en utbildning på högskolan. Det blir också enklare för personer som arbetat länge att skola om sig och byta bana i livet.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.