Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny hantering av misstänkt oredlighet i forskning

Publicerad

Misstänkt oredlighet i forskning ska inte utredas av forskningshuvudmännen själva, utan av den nya oberoende Oredlighetsnämnden. Det föreslår regeringen nu i en lagrådsremiss.

– Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och ingen patient ska riskera att råka ut för behandlingar som är resultatet av forskningsfusk. Det system som vi nu föreslår handlar om att skapa ökad tydlighet och rättssäkerhet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Bakgrunden till förslaget är att det behövs enhetliga regler för hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras. Det har också visat sig vara problematiskt för universiteten och högskolorna att utreda sig själva samtidigt som de också värnar om sitt eget anseende. Även om en sådan utredning utförs helt korrekt kan motsatsförhållandet innebära en lägre tilltro till både utredningen och lärosätet.

Regeringen föreslår därför nu att en ny statlig nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden, ska göra utredningen när det finns misstanke om oredlighet i forskning, i form av fabricering, förfalskning eller plagiering. Utredningen ska göras enligt ett tydligt regelverk.

Den nya lagen ska också innehålla krav på att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed, och att forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen sker i enlighet med detta. Systemet ska omfatta bland annat statliga universitet och högskolor, statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda utbildningsanordnare.

Den nya lagen har sin bakgrund i utredningen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10). Lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00