Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet

Publicerad

Regeringen har framgångsrikt drivit på för en ändring av det s.k. utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Nu får en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur de nya EU-reglerna ska genomföras i Sverige.

Medlemskapet i EU innebär att det är möjligt att flytta till ett annat medlemsland för att arbeta. Då gäller samma arbetsvillkor som för den inhemska arbetskraften. Men EU-reglerna innebär också att det är möjligt att arbeta tillfälligt i ett annat EU-land, s.k. utstationering.
Under mandatperioden har regeringen ändrat utstationeringslagen för att stärka kollektivavtalens ställning så att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera bättre när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Lex Laval har rivits upp och från och med den 1 juni 2017 kan svenska fackförbund alltid kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder.

Men även efter denna lagändring har EU-reglerna inneburit att utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete. Det är inte bara orättvist för den arbetstagare som får mindre betalt utan gör det också svårt för företag som betalar vanliga svenska löner att klara konkurrensen.

Därför har regeringen drivit på för att få till en ändring av utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Sverige har nått framgång med påverkansarbetet och ett reviderat utstationeringsdirektiv antogs av ministerrådet den 21 juni.

– Sveriges påverkansarbete har gett resultat och jag är stolt över att det nu är lika lön för lika arbete som gäller i EU. Konkurrensen ska bygga på vem som gör jobbet bäst, inte på lönedumpning eller dåliga arbetsförhållanden. Detta innebär ett rättvisare Europa – både för arbetstagarna och för företagen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen utser nu Marie Granlund till särskild utredare med uppdrag att se över hur ändringarna i utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Av ändringarna följer att utstationerade arbetstagare i större utsträckning ska likabehandlas med inhemska arbetstagare när det gäller lön och ersättningar. Vidare innehåller det ändrade direktivet bestämmelser om bl.a. utökat skydd för uthyrda och långvarigt utstationerade arbetstagare, tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor och samarbete mellan myndigheter.

Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.

Uppdraget ska redovisas senaste den 31 maj 2019.

Presskontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.