Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området.

– Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet och trygghet i samhället. För att skapa ett mer tillgängligt och jämlikt Sverige krävs bättre statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag av regeringen att redovisa uppgifter i befintlig statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning utifrån bland annat olika typer av funktionsnedsättningar, kön, ålder och svensk eller utländsk bakgrund. Statistiken ska publiceras på myndighetens webbplats.

SCB ska även genomföra ett kartläggnings- och analysarbete när det gäller statistik för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska lämna förslag på prioriteringar och upplägg av arbetet framåt för att systematiskt kunna redovisa, utveckla och förbättra statistiken på området.

Möjligheten att följa upp funktionshinderspolitiken är idag helt beroende av ett flertal aktörer som ansvarar för uppföljning, statistik och analys inom prioriterade områden. Behovet av samverkan och samordning mellan centrala aktörer är därmed stort.

Definition av funktionsnedsättning

I Sverige finns i dag inga officiella kriterier för att fastställa vem som ingår i gruppen personer med funktionsnedsättning. Olika myndigheter använder olika definitioner i sina undersökningar och även i undersökningar inom samma myndighet kan det idag användas olika definitioner. SCB ska därför ta fram indikatorer som kan ligga till grund för en definition av funktionsnedsättning. En sådan definition behöver omfatta de indikatorer och frågor som används på EU-nivå och samtidigt innehålla ett bredare spektrum av olika funktionsnedsättningar som i högre grad svarar mot nationella behov och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

SCB får använda 700 000 kronor under 2019. Den del av uppdraget som handlar om kartläggning, analys samt bedömning och förslag ska redovisas senast den 28 februari 2020. Övriga delar av uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.

I genomförandet av uppdraget ska SCB ha dialog med Myndigheten för delaktighet (MFD) och funktionshindersrörelsen samt andra relevanta och berörda aktörer.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00