Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Personuppgiftshantering inom sjukvård och socialtjänst ses över

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning för att se över den rättsliga regleringen för informationsutbyte såväl inom som mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– Många patientgrupper, exempelvis äldre, besöker inte enbart en vårdverksamhet under ett år utan sannolikt ett flertal olika verksamheter. Ska dessa patienter få en god vård och omsorg behöver nödvändig information om exempelvis sjukdomshistorik, omsorgsinsatser eller vilka läkemedel man använder finnas tillgänglig för personalen, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan dagens lagstiftning som rör personuppgiftshantering inom socialtjänsten och sjukvården tillkom har mycket hänt, såväl när det gäller utveckling av verksamheterna som på det rättsliga området. I dag verkar en mängd enskilda aktörer inom vård- och omsorgsbranschen. Mot bakgrund av detta ser regeringen att det är nödvändigt att göra en utredning av vissa centrala delar av denna reglering.

För socialtjänstens del handlar det bland annat om direktåtkomst till information mellan verksamheter inom äldreomsorgen eller för personer med funktionshinder, samt sekretess för informationsöverföring mellan exempelvis nämnder och utförare. För sjukvården handlar det bland annat om kvalitetssäkring över vårdgivargränser, tillgång till socialtjänstinformation samt möjlighet att ge ombud åtkomst till patientjournalen.

– Ska vi kunna nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför så behövs en översyn av den reglering som styr hanteringen av den information som skapas och tillhandahålls, säger socialminister Lena Hallengren.

Översynen kommer göras av Sören Öman som i dagsläget bland annat är ordförande i Arbetsdomstolen. Sören Öman har flera års erfarenhet av arbete som såväl rätts- och ämnessakkunnig i Justitiedepartementet som chefsjurist och stabschef vid Statens institutionsstyrelse. Han har haft ett stort antal uppdrag som sekreterare, expert, sakkunnig och särskild utredare i statliga utredningar.

Utredaren ska lämna ett delbetänkande i januari 2021 och ett slutbetänkande i maj 2021.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter