Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Åtgärder för ökad återvinning, minskad konsumtion och minskad nedskräpning av plast

Publicerad

Regeringen och Miljödepartementet har beslutat om flera åtgärder för att EU:s nya engångsplastdirektiv genomföras på ett ambitiöst sätt. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter från plast är en av vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens globala ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att plastnedskräpningen har ökat. Fiskeredskap bidrar till den marina nedskräpningen. Förekomsten av plast i den marina miljön har stora negativa effekter.

– Utan drastiska åtgärder förväntas plastmängden i våra hav nästan fördubblas inom sex år. Vi behöver sätta in kraftfulla åtgärder för att få stopp på plastens negativa miljöeffekter. Vi behöver både minska plastavfallet och samtidigt öka återvinningen av avfallet. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Engångsplastdirektivet ska genomföras på ett ambitiöst sätt för en omställning till en giftfri, biobaserad och cirkulär ekonomi. Utifrån detta har Miljödepartementet beslutat om en utredning som ska ge förslag på hur lagstiftningen kan anpassas.

Utöver att genomföra de EU-gemensamma förbuden mot bland annat bestick och tallrikar av plast ska utredningen undersöka möjligheterna att förbjuda plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk. Utredningen ska även undersöka möjligheterna att förbjuda eller på annat sätt reglera plastprodukter som oftast förekommer vid nedskräpning på stränder. Utredningen ska ge förslag på åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från konstgräsytor och andra plastade ytor.

Regeringen har även gett Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket uppdrag kopplade till Sveriges genomförande av engångsplastdirektivet.

Besluten i korthet

  • Miljödepartementet har beslutat om en bokstavsutredning som ska ta fram förslag på hur EU:s engångsplastdirektiv ska genomföras.
  • Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram uppgifter om Sveriges årliga konsumtion av engångsplast och att analysera rapporteringskraven i direktivet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att stödja Miljödepartementets bokstavsutredning.
  • Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet ska genomföras. Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2020.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bokstavsutredning

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien (Ds). En kommitté däremot redovisar sitt arbete i ett betänkande i form av en SOU.

EU:s engångsplastdirektiv

Det så kallade engångsplastdirektivet är ett EU-direktiv som ska förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön. Engångsplastdirektivet innebär att medlemsländerna ska införa en rad krav för att minska plastens inverkan på miljön och förbjuda vissa plastprodukter. Dessutom innehåller direktivet krav på att medlemsländerna ska göra det som behövs för att minska förbrukningen av muggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk.

Punkt 37 i januariavtalet

Enligt punkt 37 i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, ska spridningen av mikroplaster förhindras bland annat genom förbud mot mikroplaster i fler produkter och förbud mot onödiga plastartiklar. Lagstiftningen ska vara på plats från 1 januari 2022.