Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Inrikesministern tar emot utredning om ökat skydd mot säkerhetshot

Publicerad

I dag, tisdag den 31 mars, lämnar Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter över sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår bland annat en ny lag som gör det lättare att utvisa kvalificerade säkerhetshot och skärpta straff för utvisade som trotsar återreseförbud till Sverige eller bryter mot anmälningsskyldigheten.

Utredningen har haft i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll, utlänningslagen och utlänningsförordningen.

– Arbetet med att motverka terrorism tar inte paus i coronatider.  Att skärpa regelverk för att öka skyddet mot säkerhetshot är prioriterat för regeringen. Jag har nu tagit emot utredningen och kommer direkt att skicka den på remiss, säger inrikesminister Mikael Damberg som i dag tog emot betänkandet av utredare Gunnel Lindberg.

SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Enligt den föreslagna lagen ska det bli lättare att utvisa en utlänning om han eller hon kan antas komma att göra sig skyldig till en gärning som är belagd med straff enligt den nyligen föreslagna terroristbrottslagen. Kravet för att utvisa på denna grund är lägre än enligt den nuvarande lagen. Även risken för att personen kan komma att begå andra terrorismrelaterade brott, till exempel finansiering av eller rekrytering till terrorism, ska kunna leda till utvisning. En utlänning får enligt förslaget även utvisas om han eller hon på annat sätt kan utgöra ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Beslut om utvisningar kommer dock fortsatt inte kunna verkställas om det föreligger hinder, t.ex. på grund av att det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till.

Den föreslagna lagen innebär också att Säkerhetspolisens möjlighet att använda hemliga tvångsmedel utvidgas och kraven för att få ett tillstånd till sådan användning sänks betydligt. Säkerhetspolisen skulle enligt förslaget även få möjlighet att använda tvångsmedel vid fler utvisningar. Kontrollen över de utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot skulle också stärkas enligt den föreslagna lagen. Anmälningsskyldigheten ska till exempel kunna innefatta ett beslut om att utlänningen förbjuds att lämna ett bestämt vistelseområde.

Utredningen föreslår att förutsättningarna för att få ta en utlänning i förvar förtydligas. Tiden som en utlänning får hållas i förvar föreslås ändras och under särskilda förhållanden ska tiden i verkställighetsförvar förlängas avsevärt från ett till maximalt tre år.

Utredningen föreslår också att maximistraffet skärps till två års fängelse för den utlänning som återvänder i strid med ett återreseförbud. Det gäller även för den som hjälper en person som är förbjuden att återvända till Sverige. På motsvarande sätt höjs också maximistraffet för den som inte följer ett beslut om anmälningsskyldighet.

Utredningen har också analyserat och tagit ställning till vissa ändringar och förtydliganden som Säkerhetspolisen föreslagit när det gäller säkerhetsärenden enligt utlänningslagen och utlänningsförordningen. Utredningens förslag i dessa delar är helt i linje med Säkerhetspolisens önskemål. Det handlar bland annat om utökade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd och möjlighet att göra det under längre tid. Det föreslås också att det ska införas en uttrycklig regel i utlänningslagen om att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska få vägras av hänsyn till Sveriges säkerhet.

De förslag som nu lämnas i utredningen motsvarar de önskemål som Säkerhetspolisen hade i sin hemställan när det gäller LSU, utlänningslagen och utlänningsförordningen.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.