Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En mer tillgänglig primärvård

Publicerad

Regeringen, Centern och Liberalerna har tagit fram en inriktning för en långsiktig primärvårdsreform. Målet är att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Att stärka förutsättningarna att få en fast läkare är en bärande del i reformarbetet.

För närvarande behöver hälso- och sjukvården kunna fokusera på att hantera spridningen av covid-19. Samtidigt kommer det också efter virusutbrottet att vara viktigt att stärka primärvården. Inte minst för att långsiktigt säkra en bra och trygg vård för äldre med kroniska och komplexa vårdbehov, men också för att kunna stärka hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete. Därför har regeringen inom ramen för Januariavtalet beslutat en lagrådsremiss som anger inriktningen för en långsiktig primärvårdsreform. Lagrådsremissen utgår från ett delbetänkande av utredningen God och nära vård som regeringen tillsatte under förra mandatperioden.

Regeringen anser att en stärkt primärvård med ett tydligt uppdrag är av grundläggande betydelse för såväl enskilda patienter som befolkningen i stort. I primärvården ingår bland annat vårdcentralerna samt den kommunala hemsjukvården till personer i vård och omsorgsboenden. Huvudmän för primärvården är således både regioner och kommuner.

Innehållet i lagrådsremissen kan sammanfattas i tre centrala mål:

1. Tillgängligheten till primärvården ska öka.

2. En mer delaktig patient och en personcentrerad vård.

3. Kontinuiteten i primärvården ska öka.

Regeringen föreslår bland annat att definitionen av primärvård ska moderniseras och att ett nationellt grunduppdrag för primärvården ska regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

I lagrådsremissen betonar regeringen vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill få en fast läkarkontakt ska få det. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att dels utforma ett nationellt stöd så att de patienter som behöver en namngiven fast läkarkontakt i primärvården också kan få det, dels ett nationellt stöd för en lämplig fördelning av patientansvar för fastläkarna i primärvården. Det är en förutsättning för att förbättra arbetsmiljön i primärvården och för att öka tillgängligheten

Socialstyrelsen får vidare i uppdrag att med stöd av Konkurrensverket kartlägga tillämpningen av möjligheten för flera utförare av hälso- och sjukvård att tillsammans få delta i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), alternativt möjligheterna för en grupp utförare att delta i en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), i primärvården. Myndigheten kan också lämna författningsförslag som förenklar för mindre enheter att i samverkan med andra erbjuda sina tjänster i primärvården.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att utvärdera utvecklingen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård ur ett system- och patientperspektiv. I uppdraget ingår bland annat att göra en kartläggning av patienters tillgång till fast läkarkontakt i primärvården.

Under 2020 har regeringen också skjutit till 3 miljarder kronor till regionerna med fokus för att kunna stärka primärvården.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot