Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Artskyddsförordningen ska utredas för att rättssäkert skydda hotade arter

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över artskyddsförordningen för att säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter. Det ska också bli tydligt gentemot markägare om när de har rätt till ersättning.

– Vår livsviktiga biologiska mångfald är hotad, och artskyddsförordningen är central för att bevara hotade växt- och djurarter. Vi behöver ett effektivt regelverk som bidrar till att bevara arter och bestånd av arter över tid, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

För att värna äganderätten ska rättssäkerheten för markägare och företag stärkas. Det ska även säkerställas att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten i den utsträckning de har rätt till.

Bakgrunden är bland annat att nuvarande artskydd har kritiserats för att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, effektivt och rättssäkert. Rättsfall om artskydd i skogsbruket har skapat osäkerhet.

Lars Tysklind har utsetts till särskild utredare. Han är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för Liberalerna i Strömstads kommun. Han är också ledamot i Miljömålsberedningen och har tidigare varit riksdagsledamot 2002-2018 och ledamot i bl.a. miljö- och jordbruksutskottet.

Utredaren ska bland annat:

  • se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för
  • ta ställning till om det bör införas en rätt till ersättning i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
  • se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
  • utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen för att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Slutredovisningsdatumet för utredningen är framflyttat till den 10 juni 2021.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen innehåller bl.a. fridlysningsregler som innebär förbud att på olika sätt skada eller störa vilda djur- och växtarter, regler om kontroll och begränsning av handel med djur- och växtarter, regler om djurhållning för pälsproduktion samt regler om djurparker och förevisning av djur.