Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Latinamerika inleds

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Underlaget ska behandla för regionen gränsöverskridande utmaningar och utmaningar som är gemensamma för många av regionens länder utan att nödvändigtvis vara gränsöverskridande. Sida ska i underlaget särskilt beakta komplementära effekter till, och synergier med, andra strategier relevanta för regionen. I uppdraget till Sida ligger att föreslå vad som kan uppnås under strategiperioden inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling samt migration.

-Latinamerika är en heterogen region som präglas av en utbredd ojämlikhet. Även om utvecklingen i Latinamerika i många avseenden har varit positiv under de senaste decennierna – demokratin har spridits, ekonomierna har moderniserats och fattigdomen reducerats – är utmaningarna alltjämt stora. En regional strategi för Latinamerika möjliggör för Sverige att bidra till en positiv utveckling i regionen, säger biståndsminister Peter Eriksson.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2020.