Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kontantkortsutredning överlämnad till Mikael Damberg

Publicerad

I dag tog inrikesminister Mikael Damberg emot en promemoria med förslag om att mobiloperatörer ska vara skyldiga att registrera vissa uppgifter om de kunder som innehar kontantkort. Syftet är att uppgifterna ska finnas tillgängliga för brottsbekämpande ändamål.

Utredaren, f.d. lagmannen Sigurd Heuman, har haft i uppdrag att utreda frågan om en sådan skyldighet.

­ – När mobiltelefoner förekommer i samband med brottslig verksamhet är det i princip alltid oregistrerade och anonyma kontantkort som används. Det gör att polisen riskerar att gå miste om viktig och ibland avgörande information för att kunna utreda allvarlig brottslighet. Detta måste vi göra något åt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ds 2020:12 Registrering av kontantkort, m.m.

Utredaren har funnit att de brottsbekämpande myndigheterna har ett påtagligt behov av uppgifter om vem som innehar kontantkort och att en skyldighet att registrera sådana uppgifter skulle främja brotts­bekämp­ningen. Vid en avväg­ning mellan de positiva effekter som en regist­rerings­skyldighet skulle inne­bära för brotts­bekämp­ningen och de negativa effekter som regist­rerings­skyldigheten skulle kunna ha för vissa enskilda har utredaren funnit att för­delarna med en regist­rerings­skyldig­het väger över.

Enligt förslaget ska registrerings­skyldigheten omfatta sådana kontant­kort som ger tillgång till telefoni­tjänster eller internet­anslutnings­tjänster och som kan användas för samtal, sms eller surf. De uppgifter som ska registreras om en person som har ett kontant­kort är perso­nens namn, adress, person­­nummer eller mot­svarande och nummer för tjänsten. I sam­band med regist­reringen ska en identitets­kontroll utföras. Regist­rerings­plikten före­slås omfatta såväl nya kontant­kort som sådana som redan har tagits i bruk.

Promemorian innehåller också förslag som syftar till att effektivi­sera opera­törernas utläm­nande av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation till de brotts­bekämpande myndig­heterna.

Promemorian ska nu remitteras.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg