Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Nya nationella mål påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi

Publicerad Uppdaterad

Ny version: Regeringen har idag beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. De bidrar till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Etappmål anger steg på vägen för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.  

− Vi behöver göra många åtgärder samtidigt under de kommande åren för att ställa om samhället till en cirkulär ekonomi. Återvinning och återanvändning är viktigt, och vi måste också konsumera på ett smartare sätt. De nya etappmålen visar hur vi ska minska mängden avfall i samhället och spara på resurser, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Etappmålet om kommunalt avfall innebär att successivt öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Målår och viktprocent är desamma som i avfallsdirektivet.

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen, exempelvis kan en stol som blivit avfall repareras och sedan användas igen. Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial används till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål.

Regeringen har beslutat om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan. De ska dels minska matsvinnet så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025, dels öka andelen av livsmedelsproduktionen som ska nå butik och konsument 2025.

− Det har länge funnits en efterfrågan på ett nationellt mål för minskat matsvinn från både offentliga och privata aktörer i livsmedelskedjan. Det är också något som i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn har identifierats som en förutsättning för att handlingsplanens övriga åtgärder ska bli framgångsrika. Det är därför väldigt glädjande att regeringen nu fattar detta beslut och det är min förhoppning att dessa gemensamma målsättningar ger incitament för både offentliga och privata aktörer att accelerera sitt arbeta för att minska matsvinnet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Slutligen har regeringen beslutat om nytt etappmål för återanvändning av förpackningar som innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 med minst 30 procent till år 2030.

I Sverige är förpackningar det största enskilda användningsområdet för plast sett till vikt, enligt en undersökning från 2019. Etappmålet ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns.

Steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålen och Generationsmålet

Uppföljningar och utvärderingar visar att det är en lång väg kvar för att nå de flesta av de 16 miljökvalitetsmål och Generationsmålet som riksdagen beslutat om. Regeringen vill öka takten i genomförandearbetet. Att nå det övergripande målet för miljöpolitiken (Generationsmålet) om att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser är en central del av regeringens politik. Regeringen har angett att miljömålssystemet ska utvecklas och att nya etappmål ska tas fram. De etappmål som idag beslutats är steg på vägen för att nå flera av miljökvalitetsmålen, främst Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Ingen övergödning samt Generationsmålet. De bidrar också till att nå flera av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.  Många aktörers bidrag och engagemang behövs för att de nu beslutade etappmålen ska nås.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Rättelse

I en tidigare version fanns felaktig information om målnivåerna för etappmålet om återanvändning av förpackningar. Rätt information är att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 med minst 30 procent till år 2030.