Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd till regionerna för uppdämda vårdbehov på grund av covid-19

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på hur myndigheten kan stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov orsakade av utbrottet av covid-19. Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19.

– På grund av covid-19 har olika vårdgivare behövt ställt in många planerade besök och operationer. Det gör att väntetiderna har blivit långa på flera håll.  Nu behövs en plan för hur regionerna kan stödjas för att hantera den vårdskuld som uppstått. Sveriges invånare ska ha ska ha en jämlik och tillgänglig vård oavsett var man bor, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ser behov av att på nationell nivå stödja regionernas hantering av de uppdämda vårdbehov som har orsakats av utbrottet av covid-19. Syftet är att stärka förutsättningarna för att patienter i hela landet får vård i rimlig tid. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att ge förslag på hur myndigheten skulle kunna stödja regionernas hantering av de uppdämda vårdbehoven. Det kan till exempel handla om att utifrån tillgängliga data skapa nationella lägesbilder av skillnader i väntetider såväl inom som mellan regioner och förmedla dessa till regionerna för att stödja dem i hanteringen av uppdämda vårdbehov.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor för uppdraget 2020. Senast den 15 september 2020 ska myndigheten inkomma med ett förslag på plan för hur de kan stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov. Planen ska innehålla en beskrivning av ändamålsenliga och effektiva insatser och den ska tas fram i nära samverkan med SKR och regionerna.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19. I uppdraget ingår även att följa och analysera överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, inklusive dess tilläggsöverenskommelse.

Myndigheten ska delredovisa uppdraget senast den 31 december 2020 och den 15 juni 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2022. Därutöver ska Socialstyrelsen löpande hålla Regeringskansliet informerat om utvecklingen av väntetiderna på såväl nationell som regional nivå.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter