Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. Utredaren ska bland annat lämna förslag på skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och för dem som involverar unga i kriminalitet.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat i Sverige de senaste åren. Det gäller också antalet skjut­ningar med död­lig utgång. Denna brotts­lig­het har stark koppling till krimi­nella nätverk, något som också gäller narkotika­brott, rån och utpress­ning. För att minska brotts­lighe­ten och öka trygg­heten behöver vi intensi­fiera insats­erna mot de krimi­nella nätverken. Det straff­rättsliga regel­verket måste därför skärpas. Det ska vara effektivt och åter­spegla allvaret i brotts­ligheten. Regeringens 34-punktsprogram mot gäng­kriminalitet är det största samlade reform­paketet någonsin på området. Regeringen har redan vidtagit åtgärder beträf­fande ett drygt tjugotal av punkterna i program­met. Nu omhänder­tar vi fyra punkter till och tar ytter­ligare steg i kampen mot gäng­kriminaliteten.

Dir. 2020:62 Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk

– Kriminella uppgörelser leder till ytterligare brotts­lighet genom hämnd­­aktioner och drabbar även utom­stående. Därför ska vi se till att straffen skärps för brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser. Vi vill också skärpa straffen för narkotika­försäljning, som är en bas­verk­samhet för krimi­nella nätverk, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Unga ska inte utnyttjas och till­växten till den krimi­nella miljön ska stoppas. Straffen ska därför skärpas för dem som invol­verar unga i krimi­nalitet.

– Genom att skärpa lag­stiftningen sätter vi ytter­ligare tryck på de krimi­nella nät­verken och gör det ännu svårare att välja den krimi­nella banan.

Utredaren ska bland annat över­väga och lämna förslag till ändringar i lag­stift­ningen som inne­bär en skärpt och mer effek­tiv straff­rättslig regle­ring mot brott i krimi­nella nätverk, sär­skilt brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser och en skärpt straff­rättslig reaktion dels mot narkotika­för­sälj­ning, dels mot dem som invol­verar unga i krimi­nalitet.

I utredarens uppdrag ingår vidare att över­väga och vid behov lämna förslag till ändringar i lag­stift­ningen som inne­bär att det finns en presum­tion för häkt­ning när all­var­liga brott, såsom rån, grov miss­handel och grov utpress­ning, begås inom ramen för krimi­nella nät­verk.

Uppdraget ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00