Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag till skärpt kontroll över explosiva varor remitteras

Publicerad

Justitiedepartementet remitterar nu promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor, som innehåller förslag till ändringar i bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ändringarna syftar till att öka kontrollen över de som hanterar sprängämnen och föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Antalet sprängningar i Sverige ligger på en allt för hög nivå. Som en av flera åtgärder för att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer bjöd inrikesminister Mikael Damberg in företrädare för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin samt berörda myndigheter till ett rundabordssamtal i februari 2020. En av åtgärderna som diskuterades i samtalen var att ändra lagen som reglerar brandfarliga och explosiva varor (LBE).

– Vi behöver bättre säkerställa att civila sprängmedel inte kommer i orätta händer. Regeringen har därför tagit fram ett lagförslag som bland annat innebär att personer som söker tillstånd för att hantera sprängmedel ska genomgå en lämplighetsprövning. Vi vill också att giltighetstiden för vissa tillstånd ska begränsas ytterligare och att det ska vara lättare att återkalla dessa. Våra förslag är ett av resultaten av vårens fördjupade arbete med branschen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I den promemoria som regeringen nu skickar ut på remiss finns bland annat följande förslag på ändringar i LBE:

  • Tillståndsmyndigheten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap respektive kommunerna) ska göra en lämplighetsprövning av den som söker tillstånd att hantera explosiva varor.
  • Om den som söker tillstånd är en juridisk person, exempelvis ett företag eller en organisation, ska tillståndsmyndighetens prövning dessutom göras för de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.
  • En lämplighetsprövning ska göras av den eller de som får delta i verksamhetens hantering, överföring, import och export av explosiva varor.
  • Innan tillståndsmyndigheten ger ett tillstånd för hantering av explosiva varor ska den inhämta ett yttrande från Polismyndigheten.
  • Tillstånd för explosiva varor som beslutats av kommuner ska vara tidsbegränsade och föreslås gälla som längst i tre år.
  • Regeringen förslår utökade möjligheter att kunna återkalla tillstånd. Tillstånd ska också kunna återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

Promemorian remitteras nu och remisstiden är satt till fyra månader. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Fakta om tillståndsmyndigheterna

Tillstånd för explosiva varor beslutas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommuner. MSB beslutar om tillstånd, när det gäller privata aktörer, till bland annat tillverkningsindustrin samt för export och import. Kommuner meddelar tillstånd för övrig hantering.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.