Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en förstärkt tolktjänst. Meningen är att identifiera och analysera vilka framgångsfaktorer, problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Vidare är syftet att analysera hur ett genomförande av lämpliga förslag skulle kunna ske i praktiken.

Ladda ner:

− Jag är mycket glad att få tillsätta denna utredning. Alltför många människor är i dag utestängda från samhället för att det saknas en väl fungerande tolktjänst. Inte minst i arbetslivet är detta en avgörande fråga, säger socialminister Lena Hallengren. 

− De utredningar som genomförts de senaste åren visar att behoven av tolktjänst inte är tillgodosedda. Det råder ovisshet om ansvarsförhållanden och oklarheter om vilka kostnader det statliga bidraget för tolktjänst till regionerna är avsett att täcka. En svårighet som har uppmärksammats är möjligheterna att genom vardagstolkningen tillgodose de behov som finns i arbetslivet, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredningen ska göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7). Utredaren ska inhämta synpunkter från Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Arbetsförmedlingen, Statens skolinspektion, Statens skolverk, SPSM, PTS, Universitets- och högskolerådet, Statens kulturråd, Institutet för språk och folkminnen och andra relevanta myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, Funktionsrätt Sverige och andra berörda organisationer och pågående utredningar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2022. Till utredare har regeringen utsett Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD).

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot