Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen lägger fram proposition med åtgärder mot utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 juli en proposition som stärker arbetet mot utländska direktinvesteringar som hotar säkerhet och allmän ordning. I propositionen föreslås en ny lag som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar och som underlättar det internationella samarbetet på området enligt EU-förordningen.

Riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infrastruktur i syfte att komma åt värdefull teknologi och information som hotar Sveriges säkerhet har ökat under den pågående Coronapandemin. Den EU-förordning om granskning av utländska direktinvesteringar i unionen som antogs 2019 skapar ett rättsligt ramverk för hur medlemsstaterna kan granska utländska direktinvesteringar i unionen och fastställer en struktur för samarbete mellan medlems­staterna och kommissionen avseende utländska direkt­inve­ste­ringar i unionen som sannolikt kan påverka säkerhet eller allmän ordning.

Prop. 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

I EU-förordningen regleras hur samarbetet inom unionen avseende granskningen ska gå till och där framgår också att kontaktpunkter ska utses i medlemsländerna. Förordningen börjar tillämpas 11 oktober 2020 vilket kräver justeringar i svensk lagstiftning. I propositionen föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen som innebär att Sveriges kontaktpunkt får befogenhet att hämta in vissa uppgifter från utländska investerare och det svenska företag som är aktuellt för direktinvesteringen om denna riskerar att påverka säkerhet och allmän ordning inom EU. Regeringen beslutade den 4 juni 2020 att utse Inspektionen för strategiska produkter till Sveriges kontaktpunkt enligt förordningen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg