Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Publicerad

I ett utkast till lagrådsremiss som skickas ut på remiss föreslås att straff­rabatten för 18–20-åringar ska avskaffas vid allvarlig brotts­lighet. Förslagen innebär att unga myndiga som begår allvarliga brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det kan handla om rån, grov miss­handel och våldtäkt.

I utkastet görs bedömningen att samhällets reaktion på allvarliga brott som begås av unga myndiga lagöver­trädare är alltför begrän­sad. Det lämnas därför förslag som innebär att straff­rabatten för unga myndiga ska slopas om det för brottet är före­skrivet fängelse i lägst ett år eller mer. Det ska inte heller krävas starkare skäl än för andra myndiga lag­över­trädare att döma 18–20-åringar till fängelse, och samma straff ska också kunna dömas ut, t.ex. fängelse på livstid. I utkastet till lagråds­remiss finns också förslag på att vissa allvarliga brott, t.ex. mord eller våldtäkt mot barn, inte längre ska kunna preskri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

– I dag särbehandlar straff­systemet personer i åldern 18–20 år som begår allvarlig brotts­lighet. Det kan inne­bära att personer som är 18 år och som begår allvarliga brott får sina straff ned­satta till hälften. Det är inte rimligt. Vid grova brott måste sam­hället kunna reagera kraft­fullt och en krimi­nell livsstil avbrytas i tid, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Förslagen är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gäng­krimi­naliteten. Utkastet till lagråds­remiss skickas nu ut på remiss. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00