Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Återstartspaket för svensk ekonomi – över 100 miljarder i budgeten för 2021

Publicerad

Idag presenterar finansminister Magdalena Andersson Finansdepartements senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för höstens budgetproposition.

Pandemin och dess följdverkningar har drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. BNP väntas falla kraftigt i år världen över. Samtidigt tycks aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och återhämtningen nu inletts. I Sverige bedöms BNP falla med 4,6 procent i år, vilket är något mindre negativt jämfört med den bedömning som Finansdepartementet gjorde i juni.

Historisk budget

- Vi kan se tecken på återhämtning även om läget i svensk ekonomi fortsatt är mycket allvarligt. Stor osäkerhet råder kring pandemins utveckling och återhämtningen kan bli utdragen. Nu börjar regeringen ställa om från tillfällig krispolitik till investeringar för att få hjulen att snurra i ekonomin och skapa nya jobb. För att så snabbt som möjligt ta Sverige ut ur lågkonjunkturen behövs en återstart av svensk ekonomi. Därför kommer vi att presentera en historisk budget med förslag som summerar till över 100 miljarder kronor, säger finansminister Magdalena Andersson.

Utvecklingen på arbetsmarknaden och de offentliga finanserna

Vad gäller utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden väntas både sysselsättning och sysselsättningsgrad falla i år, men korttidspermitteringarna bedöms ha dämpat fallet i sysselsättningen eftersom företag kan behålla personal i större utsträckning.

Arbetskraftsdeltagandet väntas också minska, men mindre än sysselsättningsgraden och enbart temporärt. Arbetslösheten beräknas till följd av detta bli 9 procent i år och 9,5 procent nästa år.

Den djupa lågkonjunkturen innebär att de offentliga finanserna försvagas kraftigt, dels till följd av lägre skatteintäkter, dels till följd av finanspolitiska åtgärder för att bemöta krisen. Jämfört med bedömningen i juni har den offentliga sektorns finansiella sparande för 2020 reviderats upp med cirka två procentenheter, vilket beror på att permitteringarna väntas bli färre och ekonomin något starkare än vad som då antogs. För 2021 har återstartspaketet på över 100 miljarder kronor lagts in i beräkningarna och det finansiella sparandet bedöms då uppgå till -3,3 procent. Den offentliga sektorns skuldsättning bedöms i år öka till 42,9 procent av BNP.

- Den gemensamma ekonomiska styrka som vi har byggt upp ska vi nu använda för att återstarta svensk ekonomi. Sverige gick in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977. Med kraftfulla offentliga investeringar i välfärd och klimatomställning ska vi få hela Sverige i arbete och jobba oss ur krisen tillsammans, avslutar Magdalena Andersson.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karine Raoufinia
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Raoufinia, via registrator
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.