Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om nytt stöd till den nordiska utvecklingsfonden – Building Back Better and Greener

Publicerad

Nordiska ministerrådet fattade idag beslut om en förnyad påfyllnad av den nordiska utvecklingsfonden (NDF). Sverige kommer att bidra med drygt 1,2 miljarder kronor fördelade över en tioårsperiod. Fonden utgör ett viktigt verktyg i genomförandet av de nordiska ländernas initiativ om att bistå utvecklingsländerna i genomförandet av en grön återhämtning.

Covid-19-katastrofen har vittomfattande socioekonomiska konsekvenser i hela världen. Värst drabbade är de allra fattigaste och mest utsatta. Men det handlar också om hela samhällsstrukturer som riskerar att krackelera.

NDF utgör ett viktigt verktyg för de nordiska länderna i deras gemensamma ansträngningar att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen som nu behöver ske världen över sker på ett klimatanpassat sätt och driver gemensamt ansatsen om en återbyggnad som handlar om Building Back Better and Greener till stöd för genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030.

– Genom NDF:s mångåriga och nära samarbete med de multilaterala utvecklingsbankerna kan NDF stödja och påverka utformningen av de finansiella stimulanspaketen som bankerna nu erbjuder utvecklingsländerna. Det är ett stöd som direkt förbättrar möjligheterna att nå målen i Agenda 2030 och i Parisavtalet, dvs att bygga hållbara lösningar för framtiden, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

– NDF har under åren utvecklats till en innovativ finansiär som tillhandahåller småskalig finansiering i projektutvecklingsfasen samt erbjuder finansiella produkter som minskar risken för den privata sektorn att investera i klimatsmarta lösningar. NDF spelar mot denna bakgrund en viktig roll som brobyggare mellan den privata sektorn och de multilaterala utvecklingsbankerna, säger Peter Eriksson.

Fondens nya strategi, som Sverige har varit starkt drivande i att utveckla och som ligger till grund för fondens arbete under de kommande åren, stärker också NDF:s fokus på insatser inom områdena klimat, biologisk mångfald och hav - alla frågor som har varit av stor vikt för Sverige.

– Under pandemin har det nordiska samarbetet varit ifrågasatt. Det är därför värt att uppmärksamma att vi kan uppvisa ett starkt nordiskt samarbete och ett tydligt gemensamt ledarskap inom det internationella miljö- och klimatarbetet, säger Peter Eriksson.

Under sitt nya klimatmandat har fonden hittills finansierat ett 100-tal projekt. Flera NDF-finansierade projekt har under de senaste åren fått internationellt erkännande, bl.a. under UNFCCCs Momentum for Change Lighthouse Activity där flera NDF-projekt har tilldelats priser, bl.a. för ett projekt som använder solenergi för att rena vatten samt ett projekt med flera städer i Latinamerika som syftade till att integrera klimataspekter i stadsplaneringen.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.