Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen fattar beslut om lagrådsremiss om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning.

Regeringen föreslår att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i ärenden som har särskild betydelse för samerna. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter.

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner att konsultera samiska företrädare i ärenden som har särskild betydelse för samerna. Konsultationer ska genomföras innan beslut fattas i sådana ärenden och genomföras i god anda. Den konsultationsskyldige ska dokumentera vad som kommit fram vid konsultationen.

Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter föreslås inte vara konsultationsskyldiga.

- Sverige har högt ställda ambitioner vad gäller efterlevnaden av våra internationella urfolksåtaganden. Samerna har utsatts för stora övergrepp genom historien. Nu är jag glad att vi har fattat beslut om ett förslag till konsultationsordning, för att samerna ska få ökad möjlighet till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger demokrati- och kulturminister Amanda Lind.

Konsultationer enligt den nya lagen ska så långt som möjligt samordnas med samrådsförfaranden som följer av lag och förordning. Sametinget ska konsulteras i ett ärende som företrädare för det samiska folket. Om ärendet kan få särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation med hänsyn till ändamålet i organisationens stadgar ska även samebyn eller organisationen erbjudas att delta i konsultation. Samiska företrädare ges också rätt att själva begära konsultation i frågor som de anser har särskild betydelse för samerna. I dessa fall ska myndigheter i regel genomföra en konsultation.

Den konsultationsskyldige ska så långt som det är möjligt och lämpligt tillgodose den samiska företrädarens önskemål om konsultationsform. Grunderna för konsultationsförfarandet och regleras i den föreslagna lagen.

Konsultationslagen och ändringarna i sametingslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Den nya lagen ska inte tillämpas på ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Faktaruta

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.