Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljödepartementet remitterar skärpta regler för att minska riskerna vid avfallshantering

Publicerad

Miljödepartementet har remitterat förslag som syftar till att öka tillsynsmyndigheternas möjligheter att agera mot illegal verksamhet samt att förbättra avfallshanteringen. Med förslagen tar regeringen steg för att minska risken för att enskilda och miljön drabbas av en bristfällig avfallshantering.

− Det finns flera fall där verksamhetsutövare hanterat avfall bristfälligt där fastighetsägare eller kommuner får ansvaret när bolagen går i konkurs. Det är oacceptabelt att det förekommer fall där avfall överges med såväl miljögifter som stora kostnader som följd. De här förslagen förebygger att kostnader vältras över på skattebetalare eller den enskilda om aktörer går i konkurs, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Miljödepartementet har tagit fram förslag till flera åtgärder för att komma tillrätta med problemen. I promemorian som nu remitteras föreslås att det förtydligas att avfall ska behandlas så snart som möjligt och att det ska anges hur mycket avfall som får lagras i anslutning till behandlingen. De föreslagna förändringarna minskar risken för att avfall lagras längre tid än vad som är motiverat.

För att förhindra en situation där en verksamhetsutövare inte kan betala för uppkommen skada föreslås tillsynsmyndigheterna få kräva ekonomiska säkerheter för verksamheter som är anmälningspliktiga. Vidare föreslås ett straffrättsligt ansvar för den som lämnar ifrån sig avfall utan att säkerställa att mottagaren har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för den fortsatta hanteringen.

Det föreslås också ändringar av reglerna för anmälnings- och tillståndsplikt så att det tydligare framgår vilka avfallsslag som kan hanteras genom en anmälan. Det kommer underlätta för tillsynsmyndigheterna att få till en effektivare tillsyn.

− Det är viktigt att vi har en säker och effektiv hantering av avfall i Sverige. Genom att skärpa reglerna säkrar vi en bättre tillsyn samtidigt som vi gör avfallsbranschen mindre attraktiv för oseriösa eller kriminella aktörer, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det är också viktigt att regelverket möjliggör för seriösa verksamhetsutövare att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Därför föreslås ett undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för att använda vissa icke-förorenade schaktmassor och andra naturligt förekommande material som har schaktas ur i samband med en byggverksamhet och som ska användas igen i anslutning till samma plats. Undantaget görs bl.a. för att öka resursutnyttjandet av schaktmassor och annat naturligt förekommande material. Regelverket ska styra mot en så låg miljöpåverkan som möjligt utan att ge upphov till omotiverat höga kostnader och administration för verksamheter och myndigheter.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.