Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya etappmål för en giftfri miljö och giftfri cirkulär ekonomi

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om etappmål för läkemedel i miljön, växtskyddsmedel, biocidprodukter, dioxiner och för att främja en hållbar dagvattenhantering. Etappmålen pekar ut områden där fler åtgärder behövs för att vi ska kunna ge nästa generation ett samhälle fritt från skadliga ämnen och ett ökat skydd för hälsa och miljö.

– Att jobba för ett hållbart samhälle genom att minska utsläppen och användandet av skadliga ämnen är bland det viktigaste vi kan göra för våra barn och kommande generationer. Målet är att påverkan från dessa ämnen för människors hälsa och ekosystemet ska vara försumbar. Detta är en prioriterad fråga för regeringen och många åtgärder har vidtagits men vi har en fortfarande en lång väg kvar, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Etappmålet om läkemedel ska bidra till att minimera de negativa miljöeffekterna av läkemedel. Läkemedelsrester sprids både vid produktion, vid användningen och i avfallsledet. De kan ha negativa effekter på ekosystemen och bidra till utveckling och spridning av antibiotikaresistens. För att nå etappmålet ska regleringar och andra åtgärder finnas på plats nationellt, i EU eller internationellt senast 2030.

Två andra etappmål syftar till att väsentligt minska användningen av växtskyddsmedel och biocidprodukter som har särskilt farliga egenskaper, fram till år 2030.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. Biocidprodukter kan användas för att till exempel bekämpa råttor, som båtbottenfärg eller för att göra en sporttröja luktfri. För både växtskyddsmedel och biocidprodukter finns risk att ämnena hamnar i den omgivande miljön när de används, vilket kan skada andra organismer än de som är tänka att bekämpas. En minskning av användningen av växtskyddsmedel och biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper minskar därför risken för skador på människors och djurs hälsa och på miljön.

Regeringen har även fattat beslut om två etappmål för att främja en hållbar dagvattenhantering och ett etappmål om dioxiner. Målen om dagvatten ska bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att minska föroreningen av sjöar och vattendrag. Dioxiner är bland de giftigaste ämnena som finns och etappmålet ska bidra till komma tillrätta med utsläppen.

Regeringen vill att miljömålssystemet ska utvecklas genom att nya etappmål tas fram. De etappmål som idag beslutats är steg på vägen för att nå flera miljökvalitetsmål och flera hållbarhetsmål inom Agenda 2030. De förväntas bidra till att användning och utsläpp av skadliga ämnen minskar, vilket också är en viktig pusselbit för att nå en cirkulär ekonomi.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Faktaruta

Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen.