Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen minskar utsläppsutrymmet med nära 10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter

Publicerad

Regeringen har beslutat att minska utsläppsutrymmet med ytterligare 10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, genom att annullera utsläppsenheter.

Regeringen vill att Sverige ska eftersträva att klara sitt nationella klimatmål till 2020 enbart med inhemska åtgärder. Som ett resultat av detta har ett överskott av så kallade utsläppsenheter genererats som regeringen nu väljer att, i likhet med de senaste åren, ta bort istället för att sälja till andra länder.

I år har regeringen beslutat att annullera, det vill säga ta bort, ungefär 10,5 miljoner utsläppsenheter, vilket motsvarar cirka 10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Det känns oerhört bra att kunna fatta ett sådant här beslut under mina första veckor som klimatminister. Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan, genom det här beslutet tar vi bort utsläppsutrymme som annars hade kunnat användas av andra länder. Det är helt i linje med vår ambitiösa klimatpolitik, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Besluten innebär att Regeringen har gett Energimyndigheten i uppgift att ta bort de utsläppsenheter som genererats när Sverige överträffat det utsläppsmål som Sverige har fått inom EU, samt annullera de utsläppsenheter som åstadkommits genom investeringar i klimatprojekt under Kyotoprotokollet utomlands.

Det ena beslutet rör 4,6 miljoner utsläppsenheter under Kyotoprotokollet, som Sverige förvärvade genom klimatinsatser i utvecklingsländer och som levererats under 2019. Dessa tas bort istället för att säljas vidare eller tillgodoräknas för att nå de svenska nationella klimatmålen.

I och med det andra beslutet tas också hela Sveriges årliga överskott av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut bort. Årets beslut gäller överskottet från 2018 som uppgick till nästan 5,8 miljoner utsläppsenheter.

Genom liknande beslut har regeringen sedan 2014 sammanlagt minskat utsläppsutrymmet med cirka 130 miljoner ton – mer än dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp under 2019.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse

Faktaruta

Sverige är den enda medlemsstaten som har tagit bort sina överskott under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för höjd klimatambition.

Regeringen har under denna och den förra mandatperioden tagit beslut om att ta bort sammanlagt 130 miljoner ton koldioxidekvivalenter i utsläppsutrymme. Det kan jämföras med att Sveriges totala utsläpp för 2019 var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter.